Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tóth Viktor Egyéni Vállalkozó (1131 Budapest, Dolmány utca 12.; Nysz. 22278556) által üzemeltetett weboldalon rendelhető valamennyi programozói és grafikai szerkesztésre vonatkozó feltételeket. Az „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek-et." gombra való kattintással vagy a Megrendelőlap kitöltésével a Felhasználó a regisztráció során szerződést köt Tóth Viktor Egyéni Vállalkozóval, és elfogadva a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Tóth Viktor Egyéni Vállalkozó, Online a Cégem üzemeltetője (a továbbiakban: Online a Cégem) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a Online a Cégem rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást, az Online a Cégem által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a profil oldalon megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. 

  

1. Szerződés tárgya 

Az Online a Cégem vállalja, hogy a Felhasználó részére elkészíti a megrendelt szolgáltatást, és annak elkészülte után tájékoztatja a "Fiók / Eddigi rendeléseim" menüpontban, vagy e-mail formájában.


A Online a Cégem által működtetett weboldal valamennyi szolgáltatása azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a Online a Cégem weboldalán. A regisztrációval vagy a Megrendelőlap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy 

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció vagy a Megrendelőlap kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben, az Online a Cégem tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve az Online a Cégem felhasználóiból kizárni!


2. Szerződés időtartama

Felek a szerződést grafikai tervezés esetén, tervezés elkészítéséig illetve amíg ki nem meríti annak módosítási köreit! Programozói szolgáltatás esetén 1 éves karbantartás időszakot vállal az Online a Cégem. Webtárhely és nemzetközi domain név esetén 1 éves időtartam, míg magyar domain név esetén 2 éves időtartam.


3. Fizetési módok

Amennyiben Felhasználó a "Megrendelőlap" kitöltésével jelzi szándékát és ezzel megrendeli a szolgáltatást, úgy Online a Cégem a kiválasztott szolgáltatás alapján díjbekérőt küld ki a Felhasználó által megadott email címre. 

Megrendelés esetén a díjat a Felhasználó előre fizeti az Online a Cégem számára. A befizetett összeget az Online a Cégem tartja nyilván, és annak megfelelően teljesíti a Felhasználó által megrendelt szolgáltatást. 

A fizetés történhet banki átutalással vagy esetenként személyesen is készpénzben.

A fizetés kiegyenlítését (jóváírását) követő 3 munkanapon belül Online a Cégem a fizetésről elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el, majd a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja a rendelést. Az Online a Cégem esetenként 50% előleg könyvelése után kezdi el a megrendelt szolgáltatás teljesítését, ezt a Felhasználó elfogadja és annak megfelelően cselekszik! (Pl.: Minden weboldal, webshop és annak további funkciójára vonatkozik!)

Az Online a Cégem a Felhasználó számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt 8 nappal díjbekérőt állít ki a soron következő időszakról az aktuális szolgáltatás konstrukció alapján, mely díjbekérőt a Felhasználó által megadott email címre küld ki. Ezen díjbekérő által meghatározott összeget Felhasználó 8 napon belül köteles az Online a Cégem bankszámlájára átutalni. Online a Cégem az összeg kiegyenlítését követő 3 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el.

Online a Cégem fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Megrendelő nem fizette be az esedékes díjat/díjakat.

Az Online a Cégem díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek!


4. Online a Cégem kötelezettségei

Amennyiben az Online a Cégem Felhasználónak gondatlanul kárt okoz - figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére - Online a Cégem felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy Online a Cégem köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt Online a Cégem - saját befolyásán kívül eső körülmény következtében - az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, Online a Cégem köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Felhasználót.

Az Online a Cégem köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség Online a Cégem-et terheli.

Az Online a Cégem a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal továbbá szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért!

Az Online a Cégem jogosult jogellenes, illetve nem megfelelő használat észlelése esetén a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.

Az Online a Cégem jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység, vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a  Felhasználó által kezelt adatokhoz hozzáférni, károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni. Továbbá, az Online a cégem nem vállal felelősséget a Felhasználó által maximálisan rendezett szolgáltatás tartalmáért, így ezáltal nem vonható felelősségre!  

Teljesítés során az Online a Cégem alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
 • Az Online a Cégem gondoskodik róla, hogy alvállalkozója az Online a Cégem által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

Jelen szerződés teljesítése során az Online a Cégem-nek nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás! 


5. Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó köteles az Online a Cégem szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat az Online a Cégem-nek megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést az Online a Cégem részére biztosítani. (Pl.: Domain regisztrációs adatlap(ok), weboldal és webshop tartalom szolgáltatása is!)

Felhasználóhoz tartozó weboldalon található menüpontok kezelése, webshopban megtalálható termékek kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Felhasználó feladata. Az Online a Cégem a Felhasználó regisztrált webáruházában történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a vásárlóval, azzal kizárólag Felhasználó áll szerződésben. A webáruházban található termékek és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban és az adásvétel tekintetében kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és a vevő, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

Felhasználó köteles minden, a vásárlással, webáruház üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat webáruháza adminisztrációs felületén beállítani. Az Online a Cégem ehhez a szolgáltatás funkcióin keresztül eszközöket biztosít. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén az Online a Cégem-nek a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.

Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldés szabályaival. Az Online a Cégem nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. Az Online a Cégem jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

A munkatársak rendszer elérési jogosultságának kezelését Felhasználó végzi az erre a célra kijelölt adminisztrátor felhasználóval. Felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni illetve meglévő munkatársak adatait módosítani továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni.

Felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért Online a Cégem semmilyen felelősséget nem vállal. 

Karbantartási célból az Online a Cégem üzemeltető személyzete jogosult Felhasználó Webáruházába bejelentkezni.

Felhasználó az Online a Cégem által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személyre Online a Cégem kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, az Online a Cégem kifejezett hozzájárulása nélküli átruházás semmis.


6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása

Az Online a Cégem a weboldalt/webáruházat az általa biztosított szervereken üzemelteti amelyet alvállalkozóként jogában van tovább számlázni. A Felhasználónak jogában áll a kifizetett weboldalt/webáruházat, nem az Online a Cégem által biztosított szervereken üzemeltetni, ebben az esetben felelősséget nem vállal a felmerülő hibáért.

Bejelentkezés feltételei a következők:

 • Szélessávú Internet kapcsolat;
 • A fenti Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
 • Aktív felhasználó név és jelszó ismerete;
 • Bejelentkezésnél használt felhasználó névvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

Munkavégzés feltételei a következők: 

 • Bejelentkezés feltételei teljesülnek;
 • Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, Online a Cégem felé lejárt tartozása nincs.

Támogatott böngészők, és azok verziói:

 • Internet Explorer 11+
 • Mozilla Firefox legfrissebb verzió
 • Google Chrome legfrissebb verzió
 • Opera legfrissebb verzió
 • Safari 5+ (Windows rendszeren)
 • Microsoft Edge 21+
 • Android Browser Android 4.0+
 • Google Chrome for Android legfrissebb verzió
 • Opera Mobile Browser legfrissebb verzió
 • Apple iPad Safari 6+
 • Apple OS X Safari 9+

Amennyiben a felhasználó az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiban tapasztal hibát, úgy azt a Online a Cégem nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt.


7. Rendelkezésre állás

Az Online a Cégem garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít az Online a Cégem szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Amennyiben az Online a Cégem nem teljesíti a 99%-os rendelkezésre állási szintet, úgy minden további perc kiesésért cserébe 10 perc ingyenes szolgáltatás hosszabbítást ad cserébe. 


8. Ügyfélszolgálat

Felhasználó és az Online a Cégem közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az info@onlineacegem.hu cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott, vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.

Hibajelentésre a www.onlineacegem.hu címen található ügyfélszolgati form használható. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.

Az Online a Cégem vállalja, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket mindenkor betartja. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt az Online a Cégem iktatta, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 9:00-tól. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számít bele!

Probléma súlya
Válaszidő
Meghatározás
1 (Nagyon fontos)
4 óra
Webáruházban valamely kritikus funkció nem működik, emiatt vásárlás nem hajtható végre.
2 (Fontos)
24 óra
Valamely Webáruház funkció nem hajtható végre, és ez a vásárlók számára is gondot jelent, de a vásárlás technikailag lehetséges.
3 (Általános)
3 munkanapValamely külső felhasználók által nem látható Webáruház Funkció nem működik, mely a külső felhasználók számára a Webáruház használatát nem akadályozza.


9. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. 


10. Szerződés megszűnésének esetei

Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül.

Online a Cégem azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
 • 60 napot meghaladó Vis Maior esete;
 • ha harmadik személy bármilyen jellegű módosítást eszközölt szolgáltatásban.

Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott emailcímre küldött e-mailben - történhet. 


11. Vitás kérdések rendezése

Az Online a Cégem-nek és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. A felek jogviszonyára a magyar jog, a jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes. 


Kelt: Budapest, 2016. 06. 01.

Kérj árajánlatot!

Mi egy kész tervet adunk!